Cách tính thâm niên trong quân đội là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề cách tính thâm niên trong quân đội. Trong bài viết này, giaiphapvieclam.vn sẽ viết bài viết hướng dẫn cách tính thâm niên trong quân đội mới nhất 2020.

Cách Tính Thâm Niên Trong Quân đội

Hướng dẫn cách tính thâm niên trong quân đội mới nhất 2020

1. Cách thức tính lương

Mức lương = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

2. Cách thức tính phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

Mức phụ cấp quân hàm = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

3. phương pháp tính mức tiền tài hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

4. phương thức tính mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

đối với người hưởng lương:

Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định.

đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu:

Mức phụ cấp = Mức phụ cấp quân hàm binh nhì, tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định.

5. phương thức tính mức phụ cấp theo tỷ lệ tỷ lệ

đối với người hưởng lương:

Mức phụ cấp = (Mức lương + Mức phụ cấp chức phận lãnh đạo + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung) từ ngày 01/7/2018 x % % phụ cấp được hưởng theo quy định.

so với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu:

Mức phụ cấp = (Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng + phụ cấp chức phận lãnh đạo (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x tỷ lệ tỷ lệ phụ cấp được hưởng theo quy định.

6. công thức tính mức trợ cấp tính theo mức lương cơ sở

Mức trợ cấp = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định.

Các cách thức trên căn cứ vào Nghị định 72/2018/NĐ-CP và xem qua Thông tư 145/2017/TT-BQP.

Nguồn: https://thukyluat.vn/