Nhập xuất trong c++ là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề nhập xuất trong c++. Trong bài viết này, giaiphapvieclam.vn sẽ viết bài viết hướng dẫn nhập xuất trong c++mới nhất 2020.

Nhập Xuất Trong C++

Hướng dẫn nhập xuất trong c++mới nhất 2020

giới thiệu

đối với mọi ngôn ngữ lập trình, thao tác nhập/xuất dữ liệu luôn là thao tác cơ bản và cần thiết mà mỗi lập trình viên cần nắm rõ. bài viết này sẽ phân phối văn hóa cơ bản về các hàm nhập xuất chuẩn (Standard input/output) trong C++.

Tiền đề post

bài viết nằm trong loạt post Cơ bản về ngôn ngữ C++, thuộc chương trình Lập trình C++ của STDIO.

đối tượng hướng đến

post hướng đến thị trường là lập trình viên MỚI bắt đầu với ngôn ngữ C++.

Tổng quan

Thư viện trong C++ phân phối đa số các tính năng quan trọng cho các thao tác nhập/xuất dữ liệu. do đó để thực hiện các thao tác này, chúng ta phải include thư viện này bằng chỉ thị sau:

#include

bên cạnh đó, using namespace std; cũng quan trọng giúp chúng ta thực hiện các thao tác trên C++. tìm hiểu thêm về từ khóa namespace.

C++ phân phối cho chúng ta các hàm nhập xuất chuẩn:

 • cin – Hàm nhập dữ liệu từ bàn phím (Standard input device).
 • cout – Hàm xuất dữ liệu ra màn hình (Standard output device).

cin

Bàn phím là thiết bị nhập phù hợp trên hầu hết các loại máy tính. Để nhập dữ liệu cho các biến từ bàn phím, ta dùng cin và toán tử >> như sau:


 1. int variable;
 2. cin >> variable;

Khi đó chương trình sẽ dừng lại và mong đợi người dùng nhập dữ liệu vào từ bàn phím.

Nếu cần nhập liên tục dữ liệu cho nhiều biến, ta có thể sử dụng toán tử >> liên tục trên cùng một hàm cin:


 1. cin >> variable_1 >> variable_2 >>…>> variable_n;

Khi đó, các biến sẽ được phân hướng dẫn bằng một ký tự trắng (white space characters). White space character bao gồm: ký tự khoảng trắng (ASCII code = 32), ký tự tab (‘\t’) và ký tự xuống định dạng (‘\n’).

Toán tử >> đã được overload sẵn cho một số kiểu dữ liệu cơ bản của C++ giống như int, float, char, … cho nên chúng ta đủ nội lực nhập dữ liệu cho các biến có kiểu dữ liệu khác nhau trên cùng một hàm cin.

Lưu ý: dữ liệu nhập vào từ bàn phím sẽ được auto casting sang kiểu dữ liệu của biến. Việc chuyển kiểu này là ngầm định, do đó lập trình viên cần note khi khai báo biến để tránh hiện trạng mất dữ liệu.

cout

Để xuất một biểu thức ra màn ảnh (Standard output device), ta thực hiện như sau:


 1. cout << expression;

Ta cũng có thể xuất một dãy các biểu thức bằng hướng dẫn sử dụng nhiều toán tử << trên cùng một hàm cout:

cout << expression_1 << expression_2 << … << expression_n;

Cũng như toán tử >> được sử dụng trong cin, toán tử << cũng được overload sẵn cho các kiểu dữ liệu cơ bản. C++ sẽ auto nhận dạng kiểu dữ liệu và xuất dữ liệu ra màn hình một cách thích hợp.

Chương trình minh hoạ

Chương trình dưới đây sẽ khiến các bạn hiểu rõ hơn về cin, cout và hướng dẫn hoạt động của chúng.


 1. #include
 2. #include
 3. usingnamespace std;
 4. int main()
 5. string studentName;
 6. float midtermScore, practiceScore, finalScore;
 7. cout <<“Enter student name: “;
 8. getline(cin, studentName);
 9. cout <<“Enter student scores: “;
 10. cin >> midtermScore >> practiceScore >> finalScore;
 11. cout <<“Average score: “
 12. << midtermScore *0.2+ practiceScore *0.3+ finalScore *0.5
 13. << endl;
 14. fflush(stdin);
 15. cin.get();
 16. return0;

Tôi dùng hàm getline để nhập chuỗi ký tự có khoảng trắng. Fflush(stdin) và cin.get() k quan trọng trong thời điểm hiện tại, sau này các bạn đủ sức tuỳ chỉnh lại cho thêm vào sau khi đã nắm vững các cách thức lập trình.

Nguồn: https://www.stdio.vn/