Cách tính lương thêm giờ là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề cách tính lương thêm giờ. Trong bài viết này, connect.vn sẽ viết bài viết hướng dẫn cách tính lương thêm giờ mới nhất 2020.

Cách Tính Lương Thêm Giờ

Hướng dẫn cách tính lương thêm giờ mới nhất 2020

đối với mỗi loại lao động sẽ có hướng dẫn tính lương riêng dựa theo quy định của luật pháp hiện hành. Vậy với lao động làm thêm giờ: theo thời gian, sản phẩm, ca đêm,… Thì cách tính lương giống như thế nào? Hãy cùng nghiên cứu hướng dẫn tính lương làm thêm giờ mới nhất 2019 trong bài chia sẻ sau đây!

Theo Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH có quy định các hình thức làm thêm giờ được tính theo mức lương riêng như sau:

  • làm thêm giờ (thông thường)
  • làm thêm giờ ban đêm
Cả hai ảnh thức: người lao động hưởng lương theo thời gian & người lao động hưởng lương theo món hàng.Nếu coi lương của nhân viên là A thì ta sẽ có bảng lương tổng quát của các trường hợp được tính như sau:

cách tính lương làm thêm giờ cho nhân viên

1. Hướng dẫn tính tiền lương của lao động làm thêm giờ (thông thường)

Theo Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định về việc trả lương khi người lao động làm thêm giờ được quy định cụ thể theo 2 trường hợp sau đây.

a. Người lao động hưởng theo thời gian

Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP có quy định:“Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương sử dụng thêm giờ khi sử dụng việc ngoài giờ thời gian làm việc bình thường do người dùng lao động quy định theo Điều 104 của Bộ luật lao động và được tính như sau:

Tiền lương sử dụng thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày sử dụng việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của ngày sử dụng việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc vừa mới sử dụng của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương sử dụng thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tiễn làm việc trong tháng (không kể số giờ sử dụng thêm). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được dựng lại trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần sử dụng việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi sử dụng việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tiễn làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không kể số giờ làm thêm);

b) Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày sử dụng việc bình thường, ứng dụng đối với giờ sử dụng thích hợp ngày thường;

c) Mức ít nhất bằng 200% đối với tiền lương giờ thực trả của ngày sử dụng việc bình thường, áp dụng so với giờ làm thích hợp ngày nghỉ hằng tuần;

d) Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày sử dụng việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thích hợp ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, so với người lao động hưởng lương theo ngày.

cach-tinh-luong-lam-them-gio

b. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP có quy định:“Đối với người lao động hưởng lương theo món hàng, được trả lương sử dụng thêm giờ khi người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận làm việc ngoài thời giờ sử dụng việc bình thường để sử dụng thêm số lượng, khối lượng hàng hóa, công việc ngoài tỉ lệ, khối lượng món hàng, công việc theo định mức lao động đang thỏa thuận và được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương hàng hóa của ngày làm việc bình thường Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số hàng hóa sử dụng thêm

Trong đó:

a) Mức ít nhất bằng 150% đối với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng so với món hàng làm thêm vào ngày thường;

b) Mức ít nhất bằng 200% đối với đơn mức giá lương món hàng của ngày sử dụng việc bình thường, vận dụng so với hàng hóa sử dụng phù hợp ngày nghỉ hằng tuần;

c) Mức ít nhất bằng 300% đối với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày sử dụng việc bình thường, vận dụng đối với món hàng làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.”

>> Lương cơ bản là gì? mẹo tính lương cơ bản mới nhất 2019

>> ngân sách tiền lương hợp lý gồm có những giấy tờ nào?

2. Tính tiền lương sử dụng thêm giờ vào ban đêm

Theo Điều 8 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định việc trả lương khi người lao động làm thêm giờ vào ban đêm được chia thành 2 trường hợp cụ thể sau đây.

a. So với người lao động hưởng lương theo thời gian

Trong trường hợp này tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của người lao động sẽ được tính như sau:Tiền lương sử dụng thêm giờ vào ban đêm = (Tiền lương giờ thực trả của ngày sử dụng việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày sử dụng việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của ngày sử dụng việc bình thường được xác định theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này;

b) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày sử dụng việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được định hình như sau:

  • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày sử dụng việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày sử dụng việc bình thường so với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% đối với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường so với trường hợp người lao động có sử dụng thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).
  • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% đối với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
  • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày sử dụng việc bình thường.
cach-tinh-luong-co-ban-lam-them-gio

b. So với người lao động hưởng lương theo hàng hóa

so với người lao động thuộc thể loại này, tiền lương sử dụng thêm giờ vào ban đêm sẽ được tính như sau:Tiền lương sử dụng thêm giờ vào ban đêm = ( Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày sử dụng việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương món hàng của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Đơn mức giá lương hàng hóa vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) x Số món hàng sử dụng thích hợp ban đêm

Trong đó:

a) Đơn mức giá lương món hàng vào ban ngày của ngày sử dụng việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được định hình giống như sau:

  • Đơn mức giá lương hàng hóa vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn mức giá lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường so với trường hợp người lao động không sử dụng thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi sử dụng thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn mức giá lương món hàng của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);
  • Đơn giá tiền lương hàng hóa vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá món hàng của ngày làm việc bình thường.
  • Đơn giá món hàng vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với đơn giá hàng hóa của ngày sử dụng việc bình thường.
>> chỉ dẫn thiết lập thang bảng lương 2019
Trên đây là phương pháp tính lương chi tiết và những điều kế toán cần chú ý khi tính lương làm thêm giờ cho nhân viên theo quy định của pháp luật. Hy vọng rằng văn hóa trên đây sẽ khiến ích cho kế toán tiền lương trong công việc tính lương làm thêm giờ đúng theo quy định.
Phân hệ lương trên phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp công ty Automation all quy trình tính lương trong công tysoftware đáp ứng đa số các nghiệp vụ từ: Lập bảng chấm công theo thời gian, tính lương theo hệ số hoặc theo mức lương thỏa thuận; auto hạch toán ngân sách lương, bảo hiểm, thuế TNCN; Lập bảng thanh toán lương, thuế TNCN, bảo hiểm. Đặc biệt, phần mềm đủ nội lực giúp doanh nghiệp tính lương sử dụng thêm giờ, sử dụng đêm, lập nhiều kỳ trả lương trong 1 tháng, tính lương theo buổi hoặc theo giờ.
Nguồn: http://www.misa.com.vn/